Cambria Bike | Santa Cruz | Hightower CC - X01 29 Kit